תנאי השימוש באתר

 

תנאי שימוש אלו (להלן: "התנאים" או "תנאי שימוש") מסדירים את השימוש באתר של חברת אס.סי.אר. (מהנדסים) בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת WWW.SCR.CO.IL לרבות כאתר מותאם במכשירים ניידים (כגון: מכשירים סלולריים וטאבלטים) (להלן: "האתר") ובכל השירותים המוצעים באמצעותו.

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות מוצרים באמצעותו, פניות לקבלת שירות מהחברה לרפת או לדיר, ולרבות כל שירות אחר, אשר טעון רישום, בין שקיים ובין עתידי.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימושך באתר. גלישתך ו/או ביצוע הזמנה באתר מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש. במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר.

הוראות כלליות

תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תנאי השימוש.

הנך המשתמש מצהיר כי הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

על ידי גישה או גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.

סיסמא, פרטי משתמש ופרטיות

טרם ביצוע פעולות באתר תסופק לך ע"י החברה סיסמה במהלך הדרכה על האתר אותה תבצע החברה טרם שימושך באתר (להלן: "ההדרכה").

ידוע לך כי סופקו על ידך מראש לחברה, בהסכמתך, פרטי המידע הבאים השייכים לך: מספר עוסק מורשה, שם מלא, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת לאספקת מוצרים (בדרך כלל מען הדיר שלך ו/או הרפת שלך) וכתובת דואר אלקטרוני (להלן: "פרטי המשתמש").

תוכל ליהנות אפוא משירותי האתר ולהשתמש בו לאחר השלמת ההדרכה וקבלת הסיסמא כאמור לעיל.

ככל שחלו שינויים כלשהם בפרטי המשתמש על המשתמש לעדכן את החברה באופן מידי, ומובהר כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.

מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון באתר.

עליך לשמור על הסיסמא שהוקצתה לך בסודיות (לרבות סיסמא חדשה ככל שכזו תונפק לך ע"י החברה) כדי למנוע שימוש לרעה בה, ועליך המשתמש מוטלת האחריות להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר.

הזמנת מוצרים ומשלוח

מובהר, כי האתר הינו פלטפורמה של החברה לצורך ביצוע הזמנות בלבד, ע"י המשתמש, לפי אזורי חלוקה וזמנים המפורסמים באתר, ולא ניתן לשלם לחברה באמצעות האתר, הכל כמפורט להלן.

לצורך תנאי שימוש אלה, "מוצר" משמעו פריט אשר ניתן להזמינו באתר.

החברה מפעילה קווי הפצה לפי אזורי חלוקה גאוגרפים אותם קבעה החברה מראש, ובהתאם לכך ניתנים לשינוי בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי כל משתמש, בהתאם לכתובת האספקה שלו (בדרך כלל כתובת הדיר שלו ו/או הרפת שלו), משויך ע"י החברה מראש לאחד מקווי ההפצה כאמור לעיל לפי הכתובת אשר מסר לחברה, זאת בהתאם להחלטת החברה.

ביצוע הזמנת מוצרים ע"י המשתמש באמצעות האתר תחשב כהזמנה שהוגשה לחברה ע"י המשתמש רק לאחר שהמשתמש ביצע את ההזמנה באתר כנדרש (להלן: "ההזמנה") עד השעה אשר תוגדר ע"י החברה ותופיע באתר, ואשר תהווה זמן סופי ומוחלט לביצוע ההזמנה באתר (להלן: "השעה הקובעת").

משלוח המוצרים למשתמש, אשר הוזמנו ע"י המשתמש לפי ההזמנה, יבוצע ע"י החברה ו/או באמצעות קבלן משנה של החברה, ויגיעו אל המשתמש בתאריך ההפצה אשר צוין באתר ע"י החברה (להלן: "תאריך ההפצה"). מובהר, כי המוצרים יסופקו לכתובת למשלוח המצויה ברשות החברה.

למען הסר ספק, במידה והמשתמש ביצע את ההזמנה לאחר השעה הקובעת המצוינת באתר, משלוח המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש בהתאם להזמנה יתבצע בתאריך ההפצה הבא כפי שייקבע ע"י החברה באופן בלעדי, כפי שיופיע באתר, ומובהר כי המשתמש הנו האחראי הבלעדי לבדוק את התאריכים המופיעים באתר, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית להגיש את ההזמנה עד לשעה הקובעת כאמור לעיל.

מובהר, כי ככל שהזמנה לא תבוצע עקב תקלה כלשהי, הוראות פרק "תוכן האתר והגבלת אחריות" בתנאי השימוש יחולו, והחברה לא תהיה אחראית לאי ביצוע ההזמנה עד השעה הקובעת עקב תקלות כאמור.

מוצרים מיוחדים – מוצרים מסוימים אשר דורשים הכנה ספציפית למשתמש (כגון: הדפסת תגי אוזן לפי סימון ספציפי להזמנת המשתמש או כל מוצר אחר שהחברה תקבע שהינו מוצר מיוחד) לא יסופקו בתאריך ההפצה הראשון למשתמש כפי שיופיע באתר, אלא בתאריך אחר עליו תחליט החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מלאי – כל המוצרים אשר מוצעים באתר הינם מוצעים למשתמש עד גמר המלאי בלבד. במידה ומוצר מסוים אשר הוזמן ע"י המשתמש יהא חסר במלאי, החברה תעשה ככל שביכולתה לספק את המוצר האמור בהקדם האפשרי, בתיאום עם המשתמש, לרבות הצעת מוצר תחליפי למשתמש.

כמות הזמנה מקסימלית – החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיר כמות מקסימלית של מוצרים הניתנת לרכישה בכל הזמנה (להלן: "כמות מקסימלית"). מובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה כמות המוצרים המוזמנת תעלה על הכמות המקסימלית, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה, והמשתמש מודע לכך, כי מניעת השלמת הזמנה כאמור, עלולה לגרום למשתמש שלא להשלים את ביצוע ההזמנה עד השעה הקובעת וכי החברה לא תהיה אחראית לאיחור כאמור.

תמורה מרבית – החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיר תמורה (כהגדרתה להלן) מרבית אשר ניתן לשלמה בגין הזמנה (להלן: "תמורה מרבית"). מובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה התמורה בגין הזמנה מסוימת תעלה על התמורה המרבית, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה, והמשתמש מודע לכך, כי מניעת השלמת הזמנה כאמור, עלולה לגרום למשתמש שלא להשלים את ביצוע ההזמנה עד השעה הקובעת וכי החברה לא תהיה אחראית לאיחור כאמור.

מדיניות מחירים

המחיר בו יחויב המשתמש בגין ההזמנה אותה הזמין (להלן: "התמורה") הנו המחיר המצוין באתר, במועד ביצוע ההזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש. שינוי מחיר לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

עלות משלוח המוצרים – במידה וסך התמורה יעלה על מחיר מינימום כפי שייקבע ע"י החברה (ככל שייקבע על ידה) משלוח המוצרים למשתמש על פי ההזמנה יתבצע ללא עלות למשתמש, אך במידה וסך התמורה של המוצרים יהא נמוך ממחיר המינימום כאמור לעיל, אזי לתמורה תתווסף עלות משלוח המוצרים למשתמש.

מובהר, כי תשלום התמורה לחברה ע"י המשתמש לא תתבצע באמצעות האתר, אלא באמצעים אחרים כפי שתאפשר החברה ובהתאם להוראותיה, כפי שיימסרו מעת לעת למשתמש, וכי האתר משמש לקבלת הזמנות מהמשתמשים בלבד ולא לתשלום עבור אותן ההזמנות.

מדיניות החזרת מוצרים

החברה מחויבת לשביעות רצון לקוחותיה.

אם מסיבה כלשהי, המשתמש אינו מרוצה ממוצר שרכש בהזמנה, יהא זכאי המשתמש להחזיר את המוצר לחברה, עד 14 ימים ממועד ההזמנה (המועד בו הגיש המשתמש את ההזמנה באתר), כל זאת, בצירוף תעודת משלוח, קבלה או חשבונית, באריזתו המקורית, ובלבד שלא נעשה במוצר האמור כל שימוש. המוצר יוחלף במוצר אחר (בכפוף לגמר המלאי כאמור לעיל) או תוחזר התמורה ששולמה עבורו לחברה ע"י המשתמש, הכל בכפוף לתנאי פרק זה להלן.

החזרת המוצר הינה באחריותו הבלעדית של המזמין ועל חשבונו בלבד.

יש להחזיר את המוצר האמור לאחד מהאתרים הבאים: (א) המחסן המרכזי של החברה ליד קיבוץ עין החורש (חוות כרמי) או (ב) לידי איש מכירות של החברה.

מובהר, כי החברה לא תקבל מוצר שיוחזר בכל אחד מן המקרים הבאים:

 • מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל;
 • מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה;
 • מוצר מתכלה (כגון: נורת חשמל, ביטנה, צינור וכו');
 • מוצר שהינו אביזר מחשב (כגון: כרטיסים אלקטרונים);
 • מוצר, שלפי שיקול דעתה של החברה, קיים בו פגם אחר, אשר בגינו החברה לא תכיר בו כמוצר הניתן להחזרה.
 • מוצר אשר נמכר במסגרת מבצע שערכה החברה, כאשר אחד מתנאי מבצע כאמור הינו שהמוצר הנמכר במסגרתו אינו ניתן להחזרה לחברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למשתמש כי לחברה שיקול דעת בלעדי בקשר עם מצבו של מוצר אשר הוחזר ע"י משתמש, ובהתאם לכך החברה בלבד תקבע את מצב המוצר האמור.

לא ניתן להחזיר מוצר אשר נרכש כחלק מערכה שלמה, במקרה כאמור תידרש החזרתה של הערכה כולה, על כל פריטיה.

במידה ונתקבלה מתנה ברכישת המוצר יש להחזיר גם את המוצר שניתן במתנה על מנת לקבל את ההחזר.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצר אשר התמורה בגינו לא שולמה (למשל: במידה והוענק מוצר עקב מבצע או כמתנה).

במידה ובחר המשתמש לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם (להלן: "דמי ביטול"). ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר למשתמש לא יגרור חיוב דמי ביטול.

במקרה של ביטול הזמנה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, בהתאם לקביעה כאמור של החברה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא זכאית החברה לתבוע את נזקיה, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, מן המשתמש.

מובהר, כי ביטול הזמנה שלא על פי תנאים אלה, יהא חסר כל תוקף, והמשתמש יהא מחויב בתשלום התמורה לחברה באופן מלא.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולתו שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

תוכן האתר והגבלת אחריות

האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא ("As Is").

אנו שואפים לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו ללא הפרעות כלשהן אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג' או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת ועל כן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.

קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם) אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.

תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.

מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמש בו.

הפרת תנאי שימוש

הפרה של כל תנאי מתנאי השימוש תביא לכך שהרשאתך להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה. כמו כן, החברה שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל דרך שתבחר החברה או לשנות את האתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי השימוש;
 • אם מסרת את הסיסמא שהוקצתה לך בעת ההדרכה לשימושו של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו.

שינוי תנאי השימוש

השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.

המשתמש מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן את תנאי השימוש האלה מפעם לפעם, וכאשר המשתמש ממשיך להיכנס לאתר לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון כאמור, המשתמש מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המתוקנים.

המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, והינו מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל חסרון כיס שיגרם לחברה לאור הליכים משפטיים שיפתחו נגדה ובכל מקרה בו תאלץ החברה להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשי ו/או מחדלי ו/או לאור פניית המשתמש לערכאות.

המשתמש יפצה את החברה בכל סכום שזו נדרשה להוציא במסגרת ההליכים המשפטיים על הכרוך בכך, ממועד פניית המשתמש לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה המשתמש לערכאות. חובת המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של החברה כאמור יבואו בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות החברה ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויות החברה כאמור בתנאי שימוש אלו.

שירות לקוחות

במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים באתר.

דין ושיפוט

בעת שאתה עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: "הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

אנו מקווים כי תמצא את השימוש באתר יעיל ונוח.

בכבוד רב ובברכה,

החברה

תאריך עדכון אחרון: 18.6.2019