מדיניות פרטיות

חברת אס.סי.אר. (מהנדסים) בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שלה שכתובתו WWW.SCR.CO.IL (להלן: "האתר"), ועל כן מטרת מדיניות זו הינה להודיע לך כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידיך המשתמש באתר, או במידע הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בתנאי השימוש של האתר.

המידע שלך

החברה קיבלה ממך את הפרטים הבאים עובר לשימושך באתר: מספר עוסק מורשה, שם מלא, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת הרפת שלך ו/או הדיר שלך וכתובת דואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי").

המידע האישי, כמו גם מידע על רכישותיך באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

שמירת המידע האישי שלך והמידע נועד כדי (א) לאפשר לך לבצע הזמנות מוצרים מהחברה באמצעות האתר; (ב) לזהות אותך וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך; (ג) ליצירת הקשר עמך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך; (ד) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; (ה) כדי לאפשר לחברה להתאים את השירותים באתר להעדפותיך; (ו) כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים (פירוט נוסף לגבי המידע הפרסומי תוכל למצוא בהמשך מדיניות זו) תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו; (ז) לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;  (ח) לשם הפעלה תקינה של האתר ופיתוח שלו.

במידה ותידרש למסור פרטים אישיים נוספים מעבר למידע האישי שכבר נמסר לחברה עובר לשימושך באתר, זאת לצורך מימוש המטרות בגינן נאסף המידע כאמור לעיל, הנך מצהיר בזאת כי פרטים אישיים אשר ימסרו על ידך כאמור נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

המידע והמידע האישי הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע אישי לצדדים שלישיים במודע, למעט במקרים כמפורט להלן, אך מובהר כי נתוני מידע אשר לא מהווים מידע אישי יימסרו לספקים שונים של החברה, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר או לניתוח סטטיסטי כאמור לעיל, ובכל מקרה לא יימסר המידע האישי שלך לאותם ספקים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד החברה בפני נקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

Cookies

החברה משתמשת בטכנולוגיית 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

מידע פרסומי

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, זאת כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של החברה וכן מוצרים ושירותים של אחרים אשר אינם מוצרים של החברה, לרבות פרסומות של ספקים אחרים (להלן: "מידע פרסומי"). אישור תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו, מעידה על הסכמתך המפורשת לכך.

הנך מסכים כי נוכל לעשות שימוש במידע אישי אודותיך לטובת העברת מידע שיווקי המותאם בצורה טובה יותר לתחומי העניין שלך, כמו פרסומות מוכוונות, הודעות אדמיניסטרטיביות, היצע מוצרים, והודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש שלך באתר.

תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של מידע פרסומי כאמור באמצעות יצירת קשר עם החברה (פרטי הקשר מופעים בסוף מדיניות זו).

אבטחת המידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זאת, אין וודאות שפעולות האבטחה כאמור לעיל מבטיחים באופן מוחלט שהמידע לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע של החברה. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואין המשתמש יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע בהן החברה עודה שימוש יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה, המשתמש, מודע ומסכים למגבלות אלו.

 החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט של ספקים אחרים, לתוכנם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט, למשל: החלפת הסיסמא שהונפקה לך מהחברה בתדירות גבוהה, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח ומעודכן לגריסה העדכנית ביותר.

זכות עיון ותיקון מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מובהר, כי במידה ותבקש למחוק את המידע האישי שלך כאמור לעיל, אזי החברה לא תוכל להעניק לך את שירותיה באמצעות האתר.

ניתן לפנות לחברה בכל הקשור לעיון, תיקון ומחיקת המידע כאמור לעיל בפרטי הקשר המופיעים מטה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: digital@scrdairy.com, או באמצעות מכתב שתשלח לכתובת החברה ברחוב המלאכה 18, נתניה, ת.ד. 8310 מיקוד 4250553.

נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

תאריך עדכון אחרון: 18/6/2019